Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SnelStart Trainingen


Artikel 1. Definities
 • SnelStart: SnelStart Software BV, Harkebuurt 3, 1794 HM, Oosterend – Texel (NH)
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een activiteit is gesloten.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de activiteit of training deelneemt.
 • Training: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere activiteit met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Open training: training met deelname door deelnemer(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
 • "In company"-training: training met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)-handelingen, overeenkomsten en dergelijke van SnelStart Software BV, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

Artikel 3. Aanmelding en bevestiging voor open trainingen
 • Inschrijven voor open trainingen geschiedt door de opdrachtgever, bij voorkeur, via de website. Daarnaast mogen opdrachtgevers, door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier, inschrijvingen doen per post, fax of per e-mail. In acute gevallen kan inschrijving plaatsvinden door telefonische aanmelding.
 • Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • Inschrijving worden doorgaans per E-mail (voorkeur) of per post bevestigd.
 • Door verzending van bovengenoemde bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 • De opdrachtbevestiging geeft de inhoud van de overeenkomst weer en is voorzien van een machtigingsformulier voor het automatisch incasseren van het inschrijfgeldgeld.
 • Uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de training wordt door SnelStart een definitieve uitnodiging toegestuurd.
 • In voorkomend geval dat er wordt ingeschreven voor een training die volgeboekt is neemt SnelStart contact op met de opdrachtgever om de mogelijke alternatieven te bespreken.
 • Door het inzenden van een inschrijfformulier verklaart opdrachtgever akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Werkwijze "In company"-training
 • Voor het bestellen van een "in company"-training dient de opdrachtgever een offerte aan te vragen bij SnelStart Software BV.
 • SnelStart Software BV stuurt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging voor de aanvraag.
 • Binnen 5 werkdagen wordt een offerte verstuurd.
 • De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een "in company"-training komt tot stand door acceptatie van de offerte.
 • De inhoud van de offerte vormt, na acceptatie door de opdrachtgever, de overeenkomst.
 • Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte.
 • SnelStart Software BV is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen voor open trainingen
 • Bij inschrijving gelden de prijzen die op dat moment van kracht zijn en terug te vinden zijn op de website van SnelStart, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
 • Bij aanmelding voor een training op basis van een aanbieding gedaan door SnelStart via een Direct mailing, gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 • In de prijzen zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 • De prijzen voor trainingen zijn, indien van toepassing, excl. btw.
 • Wijzigingen in het btw tarief worden altijd doorberekend.
 • Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 6. Aanvullingen voor "In company" trainingen
 • De offerte is geldig gedurende de looptijd van die offerte.
 • In de geoffreerde prijs zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Artikel 7. Adressering
 • Voor poststukken: SnelStart Software BV Harkebuurt 3, 1794 HM Oosterend
 • Voor e-mailberichten: trainingen@snelstart.nl

Artikel 8. Trainingslocaties

De trainingen worden o.a. verzorgd op de volgende locaties:

 • Alkmaar: SnelStart Alkmaar, Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar
 • Ede: Landgoed Zonneoord, Zonneoordlaan 17, 6718 TK Ede
 • Groningen: Van der Valk Groningen - Hoogkerk, Borchsingel 53, 9766 PP, Eelderwolde
 • Lekkerkerk: Keda Consult, Luijtenstraat 11, 2941 CE Lekkerkerk
 • Zaandam: Compu Act Opleidingen Zaandam, Vincent van Goghweg 85, 1506 JB Zaandam
 • Eindhoven: Aristo Accommodaties, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
 • Heemskerk: DKG Automatisering, De Trompet 1321, 1967 DA Heemskerk

Artikel 9. Annulering door deelnemers

Een annulering dient, bij voorkeur, te geschieden per e-mail: trainingen@snelstart.nl

Artikel 10. Kosten bij annulering
 • Een annulering dient telefonisch of per e-mail te worden doorgegeven. De opdrachtgever ontvangt per e-mail een bevestiging van de annulering. Zonder dit bericht is er geen bewijs van annulering.
 • Kosten bij annulering:
 • Tot uiterlijk twee weken voor aanvang training: kosteloze annulering.
 • Tot uiterlijk 5 werkdagen voor eerste trainingsdatum: 50% van het trainingsbedrag.
 • Binnen een week voor aanvang training: 100% van het trainingsbedrag.
 • Indien annuleringskosten in rekening worden gebracht, wordt uit coulance een korting van 10% gegeven op aanmelding van dezelfde opdrachtgever voor dezelfde eerstvolgende training.
 • In geval van de accountantsregeling – waarbij de training vaste component is van het oorspronkelijke aanbod - of een andere specifieke regeling worden bij annulering door de deelnemer geen deelnemerskosten gecrediteerd.
 • Voor specifieke regelingen gelden de daarbij aangegeven annuleringsvoorwaarden.

Artikel 11. Annulering door SnelStart Software BV
 • SnelStart besluit minimaal twee weken voor aanvang training over doorgang van de training.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training heeft SnelStart Software BV het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
 • Bij annulering door SnelStart worden geen kosten in rekening gebracht en zal het reeds voldane inschrijfgeld terug gestort worden.
 • Indien door overmacht, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer of natuurramp, een training geen doorgang kan vinden, wordt door SnelStart Software BV een nieuwe datum vastgesteld.
 • Alle deelnemers worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
 • Met het wijzigen van de datum is de overeenkomst tussen deelnemer en SnelStart Software BV in feite opgezegd.
 • Deelnemers dienen schriftelijk (per e-mail) akkoord te gaan met de nieuwe datum.
 • Deelnemers die zich niet opnieuw aanmelden voor de training zijn geen annuleringskosten of administratiekosten verschuldigd en zullen gecrediteerd worden.

Artikel 12. Verhindering
 • Is een deelnemer verhinderd, dan kan er kosteloos een vervangende kandidaat worden aangemeld. Deze wijziging dient zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan SnelStart Software BV.
 • (Tussentijdse) absentie of voortijdige beëindiging van de training door de deelnemer geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijfgeld.

Artikel 13. Wijzigingen

SnelStart behoudt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in trainingsinhoud, -data, -plaats en eventuele andere specificaties van de training aan te brengen.

Artikel 14. Intellectueel eigendom
 • Het ter ondersteuning van de training verstrekte materiaal wordt eigendom van de opdrachtgever, voor intern (eigen) gebruik.
 • Het intellectueel eigendom van al het trainingsmateriaal in welke vorm dan ook, zowel hardcopy als digitaal, berust bij SnelStart Software BV en valt onder de Auteurswet.
 • Vermenigvuldiging of het overdragen aan derden van (delen van) de trainingsinhoud en of materiaal is uitsluitend toegestaan nadat daartoe schriftelijke toestemming van SnelStart is verkregen.

Artikel 15. Facturering en betaling

De door SnelStart gehanteerde prijzen zijn in euro`s, exclusief btw. Twee weken voor aanvang van de training zullen wij het bedrag incasseren van het opgegeven bankrekeningnummer. SnelStart kan toelating tot een training weigeren indien de verschuldigde kosten niet zijn voldaan.

Artikel 16. Intellectueel eigendom
 • SnelStart is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van SnelStart of de annulering van de overeenkomst door SnelStart, tenzij aan SnelStart opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten.
 • Indien SnelStart op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 • Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

Artikel 17. Slotverklaring
 • Deze Algemene voorwaarden trainingen bestaat uit 17 artikelen en kan worden aangehaald als "BR 21.010 – Algemene voorwaarden trainingen”.
 • Op deze Algemene voorwaarden trainingen en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
 • Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 22 juni 2015 en traden per 1 juli 2015 in werking.

Training Datum Locatie Telefoon - Info Inschrijven

Op deze trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing.