Disclaimer

   

Algemeen

Deze website http://www.snelstart.nl, alsmede de bijbehorende (sub)domeinen in bezit van SnelStart, hierna te noemen "deze website", worden beheerd door SnelStart B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Oosterend en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37054131, hierna te noemen “SnelStart”.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website berusten bij SnelStart of haar toeleveranciers.

De informatie op deze website is bedoeld voor eigen of intern gebruik van (potentiële) afnemers en partners van SnelStart. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website of delen daarvan voor andere doelen te gebruiken, verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SnelStart.

SnelStart behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te hoeven doen aan de gebruiker.

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid door SnelStart samengesteld en onderhouden. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. SnelStart wijst de gebruiker daarom op het belang om de informatie op deze website te verifiëren alvorens op de inhoud van deze website gebaseerde activiteiten te ondernemen of beslissingen te nemen.

Links

Op deze website zijn verwijzingen en/of hyperlinks naar websites die niet door SnelStart worden beheerd opgenomen. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd door SnelStart. SnelStart wijst de gebruiker er echter op dat SnelStart geen invloed heeft op de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Het staat de gebruiker vrij een hyperlink naar (een pagina van) deze website te maken, mits de verwijzing naar deze website niet is bedoeld voor negatieve publiciteit of aandacht voor SnelStart of haar producten of diensten. SnelStart behoudt zich het recht voor de gebruiker op ieder moment naar eigen inzicht te verzoeken een door de gebruiker geplaatste hyperlink te verwijderen.

Webwinkel

Op deze website is een webwinkel beschikbaar waar producten en diensten van SnelStart kunnen worden afgenomen voor gebruik in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

De webwinkel is van maandag tot en met zaterdag beschikbaar. Dat alles altijd beschikbaar is via internet en gebruikt kan worden, wil nog niet zeggen dat dit is wat God van ons vraagt in Zijn liefdesgebod dat Hij ons in zijn Woord (de Bijbel) gegeven heeft. Hierin staat onder andere ten opzichte van de zondag: “Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den sabbatdag, en heiligde denzelven.” Dit liefdesgebod vraagt SnelStart om de webwinkel op zondag gesloten te houden. De prijzen die zijn vermeld in de webwinkel kunnen tot het moment van de bestelling door de gebruiker op ieder moment door SnelStart worden aangepast, tenzij SnelStart heeft aangegeven dat de prijzen een bepaalde geldigheidsduur hebben.

Mijn SnelStart

Via deze website kan door de gebruiker een account worden aangemaakt voor Mijn SnelStart. Een Mijn SnelStart account biedt de gebruiker een beveiligde omgeving waarin hij de volgende door SnelStart opgeslagen gegevens kan inzien en, afhankelijk van de aan hem door zijn organisatie toegekende rechten, wijzigen: zijn persoonsgegevens, gegevens over de organisatie waartoe hij behoort en de door zijn organisatie afgenomen producten en diensten van SnelStart.

Privacy

Persoonsgegevens die door de gebruiker via deze website of Mijn SnelStart aan SnelStart ter beschikking worden gesteld, zullen door SnelStart alleen worden gebruikt ten behoeve van:

  1. het toesturen van een door de gebruiker aangevraagde nieuwsbrief of andere informatie;
  2. het beheren van het Mijn SnelStart account van de gebruiker;
  3. het uitvoeren van een bestelling door de gebruiker in de webwinkel of binnen Mijn SnelStart;
  4. het verlenen van ondersteuning aan de gebruiker in zijn gebruik van SnelStart producten en diensten.

SnelStart zal de aan haar via deze website of Mijn SnelStart ter beschikking gestelde persoonsgegevens en andere gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Dit laat onverlet dat derden, die SnelStart inschakelt voor het uitvoeren van haar bedrijfsvoering, kennis kunnen nemen of toegang kunnen hebben tot deze gegevens in het kader van hun werkzaamheden voor SnelStart.

SnelStart draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de via deze website of Mijn SnelStart ter beschikking gestelde persoonsgegevens en andere gegevens. De door SnelStart genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de gegevens.

SnelStart heeft aan derden die middels SnelStart kennisnemen van de via deze website of Mijn SnelStart ter beschikking gestelde persoonsgegevens en andere gegevens gelijke verplichtingen opgelegd met betrekking tot het gebruik, de geheimhouding en de beveiliging van deze gegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, zowel van SnelStart als van derden zoals Google en HubSpot. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen.

De cookies op deze website zijn bedoeld om het gebruik van de webwinkel op deze website te faciliteren, het inloggen op een Mijn SnelStart account te vergemakkelijken, instellingen en voorkeuren van de gebruiker van deze website te onthouden en/of het gebruik van deze website bij te houden en daarover rapportages verkrijgen. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet, maar dit kan het functioneren van deze website negatief beïnvloeden.