Disclaimer

Versie 1.0, september 2015

Algemeen

Deze website, www.snelstart.nl, alsmede de bijbehorende (sub)domeinen in bezit van SnelStart, hierna te noemen “deze website”, worden beheerd door SnelStart B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Oosterend en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37054131, hierna te noemen “SnelStart”.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website berusten bij SnelStart of zijn toeleveranciers.

De informatie op deze website is bedoeld voor eigen of intern gebruik van (potentiële) afnemers en partners van SnelStart. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website of delen daarvan voor andere doelen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SnelStart.

SnelStart behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te hoeven doen aan de gebruiker.

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid door SnelStart samengesteld en onderhouden. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. SnelStart wijst de gebruiker daarom op het belang om de informatie op deze website te verifiëren alvorens op de inhoud van deze website gebaseerde activiteiten te ondernemen of beslissingen te nemen.

Links

Op deze website zijn verwijzingen en/of hyperlinks naar websites die niet door SnelStart worden beheerd opgenomen. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd door SnelStart. SnelStart wijst de gebruiker er echter op dat SnelStart geen invloed heeft op de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Het staat de gebruiker vrij een hyperlink naar (een pagina van) deze website te maken, mits de verwijzing naar deze website niet is bedoeld voor negatieve publiciteit of aandacht voor SnelStart of haar producten of diensten. SnelStart behoudt zich het recht voor de gebruiker op ieder moment naar eigen inzicht te verzoeken een door de gebruiker geplaatste hyperlink te verwijderen.

Producten

Op deze website kunnen producten en diensten van SnelStart worden afgenomen voor gebruik in de uitoefening van een bedrijf of beroep. De prijzen die zijn vermeld kunnen tot het moment van de bestelling door de gebruiker op ieder moment door SnelStart worden aangepast, tenzij SnelStart heeft aangegeven dat de prijzen een bepaalde geldigheidsduur hebben.

Mijn SnelStart

Via deze website kan door de gebruiker een account worden aangemaakt voor Mijn SnelStart. Een Mijn SnelStart account biedt de gebruiker een beveiligde omgeving waarin hij de volgende door SnelStart opgeslagen gegevens kan inzien en, afhankelijk van de aan hem door zijn organisatie toegekende rechten, wijzigen: zijn persoonsgegevens, gegevens over de organisatie waartoe hij behoort en de door zijn organisatie afgenomen producten en diensten van SnelStart.