Algemene voorwaarden

Versie 6.0, september 2020

Hoofdstuk A - Algemene bepalingen

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.

1 Definities

 1. Administratie: een boekhouding die door Klant met behulp van de SnelStart-producten wordt gevoerd.
 2. Documentatie: de op de SnelStart-producten betrekking hebbende gebruikersinstructies, online help en aanverwante materialen, in papieren of digitale vorm, die informatie bevatten over de functionaliteit en het gebruik van de SnelStart-producten, inclusief alle nieuwe versies van zulke materialen. 
 3. Gebruiksrecht: het door SnelStart aan Klant onder de Overeenkomst verleende gebruiksrecht voor de afgenomen SnelStart-producten.
 4. Klant: de afnemer van de SnelStart-producten.
 5. Mijn SnelStart Omgeving: de beveiligde omgeving waartoe alleen Klant en door hem aangewezen medewerkers toegang hebben en waar onder andere gegevens over Klant en de door Klant afgenomen SnelStart-producten kunnen worden ingezien en gewijzigd.
 6. Ondersteuning & Onderhoud: het geheel van activiteiten van SnelStart gericht op de ondersteuning van Klant bij het gebruik van de SnelStart-producten en het onderhoud van de SnelStart-producten.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen SnelStart en Klant op grond waarvan SnelStart aan Klant SnelStart-producten levert tegen betaling door Klant van de Vergoeding en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 8. Prijslijst: de actuele prijslijst voor de SnelStart-producten, zoals gepubliceerd door SnelStart binnen de Mijn SnelStart Omgeving en/of de website van SnelStart.
 9. Release: een specifieke uitgave van de SnelStart-producten die algemeen beschikbaar is.
 10. SnelStart: SnelStart Software B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Oosterend en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37054131.
 11. SnelStart-producten: de door Klant onder de Overeenkomst afgenomen standaard softwarecomponenten met bijbehorende online diensten van SnelStart, met inbegrip van alle Releases daarvan die door SnelStart aan Klant worden geleverd en inclusief de daarbij behorende Documentatie.
 12. Vergoeding: de door Klant onder de Overeenkomst te betalen (periodieke) vergoeding voor de SnelStart-producten.

2 Aanpassing Algemene Voorwaarden en overige toepasselijke voorwaarden

 1. SnelStart behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen. SnelStart zal Klant tenminste dertig (30) dagen voor de inwerkingtreding van een dergelijke aanpassing op de hoogte stellen van de aanpassing en de datum waarop de aanpassing in werking treedt.
 2. De aangepaste versie van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht te zijn geaccepteerd door Klant en vanaf de ingangsdatum van de aanpassing van toepassing te zijn op de Overeenkomst, tenzij Klant binnen dertig (30) dagen na de aankondiging van de aanpassing SnelStart schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat hij de aanpassing niet accepteert. Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van de Algemene Voorwaarden in werking treedt.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

3 Mijn SnelStart Omgeving en berichtgevingen.

 1. Klant is verantwoordelijk voor de toekenning van rechten aan zijn medewerkers die toegang hebben tot de Mijn SnelStart Omgeving van Klant. Wijzigingen die door medewerkers van Klant worden doorgevoerd binnen de Mijn SnelStart Omgeving van Klant, worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan.
 2. Klant is ervoor verantwoordelijk dat SnelStart te allen tijde beschikt over correcte contactgegevens die SnelStart kan gebruiken voor het doen van berichtgevingen aan Klant.
 3. Berichtgevingen van SnelStart aan Klant, verstuurd aan een e-mailadres van Klant waarvan
  SnelStart mag veronderstellen dat het correct is of verstuurd door SnelStart aan Klant binnen
  de Mijn SnelStart Omgeving, worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan door SnelStart.
 4. Berichtgevingen aan SnelStart kunnen als volgt worden verstuurd:
  1. per e-mail: administratie@snelstart.nl
  2. per post:
   SnelStart Software B.V.
   T.a.v. Administratie
   Comeniusstraat 10
   1817 MS Alkmaar

4 Algemene financiële bepalingen

 1. Prijswijzigingen:
  • SnelStart behoudt zich het recht voor de prijzen op de Prijslijst en/of een door Klant onder de Overeenkomst te betalen periodieke Vergoeding te verhogen.
  • SnelStart zal geen onredelijke prijsverhogingen doorvoeren.
  • Tenzij prijsverhogingen van toeleveranciers of wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving dit rechtvaardigen, zal SnelStart niet meer dan een (1) maal per jaar een prijsverhoging doorvoeren.
  • SnelStart zal een prijsverhoging minimaal een (1) maand voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen aankondigen aan Klant.
  • Prijsverhogingen die door SnelStart worden doorgevoerd, zijn niet van toepassing op een door Klant voor de ingangsdatum van de prijsverhoging vooruitbetaalde of vooruit verschuldigde Vergoeding.
 2. Prijslijst:
  • Alle in de Prijslijst, Overeenkomst of door SnelStart genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief btw en overige van overheidswege opgelegde heffingen.
 3. Betalingstermijn:
  • De betalingstermijn van de facturen van SnelStart bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum.
 4. Incassoprocedure:
  • Indien de betalingstermijn wordt overschreden, ontvangt Klant een betalingsherinnering met een betalingstermijn van veertien (14) dagen na dagtekening.
  • Indien de betalingstermijn van de herinnering wordt overschreden, is Klant in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
  • Vanaf het moment dat de klant in verzuim is, is SnelStart gerechtigd om het account van Klant in overeenstemming met artikel 14.14 te blokkeren. Daarnaast kan SnelStart vanaf dat moment extra rente- en administratiekosten in rekening brengen.
  • SnelStart behoudt zich het recht voor de vordering op dat moment uit handen te geven. Klant is in dat geval, naast het verschuldigde openstaande bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, alle redelijke (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd die worden gemaakt ten behoeve van de inning van het openstaande bedrag.
 5. Automatische incasso:
  • SnelStart behoudt zich het recht voor te vereisen dat Klant aan SnelStart een machtiging tot automatische incasso afgeeft voor de betaling van de door Klant onder de Overeenkomst verschuldigde Vergoeding.
  • Klant dient een wijziging in de door SnelStart benodigde gegevens voor een automatische incasso zo snel mogelijk via Mijn SnelStart door te geven aan SnelStart.
  • SnelStart behoudt zich het recht voor de Overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen indien Klant de machtiging niet op de door SnelStart verlangde wijze verstrekt, of de machtiging intrekt.
  • Bij een mislukte automatische incasso wordt de betalingstermijn geacht te zijn overschreden en treedt de incassoprocedure zoals beschreven in artikel 4.4 in werking.
 6. Creditering vooruitbetaalde Vergoeding:
  • Door Klant onder de Overeenkomst vooruitbetaalde of vooruit verschuldigde bedragen komen bij beëindiging van de Overeenkomst niet voor creditering in aanmerking.
 7. Opschorting en verrekening:
  • Bedragen die Klant onder de Overeenkomst is verschuldigd aan SnelStart zullen onder geen enkele voorwaarde worden opgeschort of worden gecompenseerd door Klant met bedragen die SnelStart verschuldigd is aan Klant.

5 Aansprakelijkheid van SnelStart en vrijwaring door Klant

 1. Onverlet de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van SnelStart per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, voortvloeiende uit of in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, beperkt tot vergoeding door SnelStart van de door Klant geleden directe schade tot een maximum van € 10.000,00 (tienduizend euro’s).
 2. De aansprakelijkheid van SnelStart voor indirecte schade, inclusief, maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, verloren besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door aanspraken van afnemers van Klant en schade door beschadiging van hardware of software van Klant, is te allen tijde uitgesloten.
 3. In aanvulling op artikel 5.1 en 5.2 is SnelStart niet aansprakelijk voor enige schade die door Klant wordt geleden als gevolg van het niet, niet tijdig of niet correct uitwisselen van gegevens tussen de SnelStart- producten en (applicaties van) derden, waaronder maar niet beperkt tot de Belastingdienst.
 4. In aanvulling op artikel 5.1 en 5.2 is SnelStart niet aansprakelijk voor enige schade die door Klant wordt geleden als gevolg van het verlies of de verminking van gegevens in een Administratie.
 5. De in artikel 5.1 tot en met 5.4 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van SnelStart of haar medewerkers.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van SnelStart gelden mede ten gunste van alle derden waarvan SnelStart zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 7. Klant vrijwaart SnelStart voor alle aanspraken of beschuldigingen van derden, waaronder, maar niet beperkt tot afnemers van Klant, jegens SnelStart, gerelateerd aan het gebruik van de SnelStart-producten door Klant. Deze vrijwaring is niet van toepassing voor zover sprake is van:
  1. opzet of bewuste roekeloosheid van SnelStart of haar medewerkers;
  2. een aanspraak of beschuldiging van een derde inzake een inbreuk op diens intellectuele eigendomsrechten door het gebruik door Klant van de SnelStart-producten, voor zover dit gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.
 8. Een vordering tot schadevergoeding van Klant verjaart na verloop van een (1) jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

6 Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst

 1. SnelStart en Klant hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, in geval van:
  1. een toerekenbare tekortkoming van de andere partij in de nakoming van de Overeenkomst; indien nakoming door de andere partij niet blijvend onmogelijk is, bestaat de bevoegdheid tot ontbinding op deze grond slechts indien de tekortkoming voortduurt nadat de in de ingebrekestelling van de ontbindende partij opgenomen redelijke termijn voor nakoming is verstreken
  2. (voorlopige) surseance van betaling van de andere partij;
  3. faillissement van of aanvraag van faillissement van de andere partij;
  4. liquidatie, ontbinding of beëindiging van het bedrijf van de andere partij om een andere reden dan reconstructie of fusie;
  5. overmacht van de andere partij die al meer dan drie (3) maanden heeft geduurd.
 2. Klant heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen voor en met ingang van de datum waarop de door Klant onder de Overeenkomst te betalen Vergoeding voor de SnelStart-producten in overeenstemming met artikel 4.1 wordt verhoogd.

7 Geheimhouding

 1. SnelStart zal de vertrouwelijke informatie die Klant aan haar verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst geheimhouden en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

8 Algemene bepalingen inzake levering

 1. Alle door SnelStart genoemde of tussen SnelStart en Klant overeengekomen levertermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het noemen of het overeenkomen van de levertermijn bekend zijn aan SnelStart. SnelStart zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen genoemde of overeengekomen levertermijnen na te komen. Levertermijnen vormen echter geen fatale termijn. Bij overschrijding van een levertermijn zal SnelStart Klant hier onverwijld schriftelijk over informeren en SnelStart en Klant zullen op dat moment een nieuwe levertermijn overeenkomen.
 2. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van onder de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gestelde zaken gaat over op Klant op het moment dat Klant of een door Klant aangewezen derde de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken krijgt.
 3. Alle aan Klant onder de Overeenkomst geleverde zaken of overgedragen rechten blijven eigendom van SnelStart totdat Klant aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. 

9 Overdracht van rechten en plichten en uitbesteding

 1. Het is Klant niet toegestaan zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van SnelStart.
 2. SnelStart behoudt zich het recht voor de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten over te dragen aan een derde.
 3. SnelStart behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. SnelStart draagt er zorg voor en is er jegens Klant voor
  verantwoordelijk dat deze derden de plichten van SnelStart uit de Overeenkomst nakomen.

10 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen SnelStart en Klant gerelateerd aan deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst zullen enkel en alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.


Hoofdstuk B - SnelStart-producten

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de Overeenkomst voor SnelStart-producten.

11 Algemene verplichtingen SnelStart

 1. SnelStart verleent aan Klant onder de Overeenkomst een Gebruiksrecht in overeenstemming met de bepalingen van dit hoofdstuk.
 2. SnelStart verleent gedurende de looptijd van de Overeenkomst Ondersteuning & Onderhoud van de SnelStart-producten in overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk C.
 3.  SnelStart draagt zorg voor adequate voorzieningen op het gebied van back-ups, uitwijk en recovery met het oog op het waarborgen van de continuïteit van het online gebruik van de SnelStart-producten. De door SnelStart getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden.

12 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen SnelStart en Klant overeengekomen periode. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst na afloop van deze periode telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij SnelStart of Klant de Overeenkomst minimaal twee (2) weken voor het einde van de dan toepasselijke looptijd schriftelijk opzegt.

13 Financiële bepalingen

 1. De door Klant te betalen Vergoeding voor de SnelStart-producten bestaat uit een vast deel en een variabel deel.
 2. Het vaste deel van de Vergoeding is opgenomen in de Overeenkomst en wordt telkens vooraf in rekening gebracht voor de dan toepasselijke looptijd van de Overeenkomst.
 3. Het variabele deel van de Vergoeding is afhankelijk van het gebruik door Klant van binnen de SnelStart-producten geboden opties, zoals, maar niet beperkt tot het toevoegen of
 4. verwijderen van extra gebruikers op naam die gebruik kunnen maken van de SnelStartproducten en het activeren of deactiveren van optionele functionaliteit binnen de SnelStartproducten.
 5. Het variabele deel van de Vergoeding wordt telkens achteraf per kalendermaand op nacalculatiebasis in rekening gebracht op grond van de Prijslijst.

14 Gebruiksrecht

 1. Het Gebruiksrecht is beperkt in tijd en is alleen van toepassing gedurende de looptijd van de Overeenkomst en onder de voorwaarde dat Klant de Vergoeding voor de SnelStart-producten steeds tijdig en volledig betaalt.
 2. In aanvulling op artikel 14.1 eindigt het Gebruiksrecht automatisch op het moment dat de Overeenkomst eindigt.
 3. Het Gebruiksrecht is van toepassing op alle Releases van de SnelStart-producten die door SnelStart onder de Overeenkomst worden geleverd aan Klant.
 4. Het Gebruiksrecht beperkt zich tot gebruik van de SnelStart-producten enkel en alleen in overeenstemming met de Documentatie en de op grond van de Overeenkomst van toepassing zijnde specificaties.
 5. SnelStart behoudt zich het recht voor om technische maatregelen te nemen met het oog op (de controle van) overeengekomen beperkingen in het gebruik van de SnelStart-producten.
  Het is Klant niet toegestaan dergelijke maatregelen te verwijderen of te ontwijken.
 6. Het Gebruiksrecht is beperkt tot gebruik van de SnelStart-producten door Klant, medewerkers van Klant en derden die werkzaamheden verrichten ten behoeve van en onder
  de verantwoordelijkheid van Klant.
 7. Voor zover Klant een natuurlijke persoon is, verklaart Klant de SnelStart-producten alleen te gebruiken ten behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf of beroep.
 8. Het Gebruiksrecht is beperkt tot gebruik van de SnelStart-producten ten behoeve van Administraties van Klant of Administraties van afnemers van Klant.
 9. Het Gebruiksrecht is niet exclusief, niet sub-licenseerbaar en niet overdraagbaar.
 10. SnelStart behoudt zich het recht voor het Gebruiksrecht op te schorten gedurende de periode dat Klant in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst,
  waaronder maar niet beperkt tot tijdige betaling door Klant van de verschuldigde Vergoeding.

15 Verplichtingen Klant

 1. Klant zal zorgdragen voor regelmatige back-ups van zijn Administratie(s).
  2. Voor zover het de door de SnelStart-producten geboden online diensten betreft, verplicht Klant zich ervoor zorg te dragen dat:
  1. de online diensten niet worden gebruikt voor illegale of onwettige doeleinden;
  2. de online diensten niet zodanig worden gebruikt dat de beschikbaarheid van de online diensten door andere gebruikers wordt beperkt of gehinderd;
  3. de online diensten niet worden gebruik voor het verspreiden van spam.

16 Gegevens over en van Klant en verwerking van persoonsgegevens

 1. Het gebruik door Klant van de SnelStart-producten resulteert in de opslag van gegevens. Deze gegevens bestaan enerzijds uit de gegevens die SnelStart opslaat over Klant zelf (“Klantgegevens”) en anderzijds uit de gegevens die door of namens Klant worden opgeslagen in de Administraties binnen de SnelStart-producten (“Administratiegegevens”).
 2. De Klantgegevens bestaan onder andere uit contactgegevens, IP-adressen en bank- en betalingsgegevens. SnelStart is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Klantgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 2016/679/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Op de verwerking van de Klantgegevens door SnelStart is de Privacyverklaring van toepassing.
 3. SnelStart is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Administratiegegevens aan te merken als een verwerker van Klant in de zin van AVG en Klant als een verwerkingsverantwoordelijke. Artikel 28(1) AVG vereist dat tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker een overeenkomst wordt gesloten waarin de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke is geregeld. Deze overeenkomst is opgenomen in de Bijlage Verwerkersovereenkomst die een integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en daarmee de Overeenkomst.
 4. Klant blijft te allen tijde eigenaar van de Administratiegegevens. Klant is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Administratiegegevens.
 5. SnelStart behoudt zich het recht voor om de Klantgegevens en Administratiegegevens geanonimiseerd te gebruiken voor analysedoeleinden.
 6. SnelStart draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de Klantgegevens en de Administratiegegevens. De door SnelStart genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de opgeslagen gegevens. SnelStart zal Klant op diens verzoek en voor zover redelijk inzage geven in het beveiligingsbeleid van SnelStart ten aanzien van de Klantgegevens en de Administratiegegevens.

17 Intellectuele eigendomsrechten op de SnelStart-producten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de SnelStart-producten berusten bij SnelStart of diens toeleveranciers.
 2. De Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht aan Klant of een derde in van enig intellectueel eigendomsrecht op de SnelStart-producten.
 3. Klant heeft geen recht om welke broncode of ontwerpdocumentatie dan ook, die betrekking heeft op de SnelStart-producten, te ontvangen, te gebruiken of te onderzoeken. Klant zal de SnelStart-producten niet (laten) modificeren en zal de broncode of onderliggende ideeën of algoritmes van de SnelStart-producten niet (laten) ontcijferen, terugvertalen, uit elkaar halen, demonteren of anderszins reconstrueren op welke manier dan ook, al dan niet in verband met de ontwikkeling van computerprogrammatuur of diensten die vergelijkbaar zijn met de SnelStart-producten.
 4. Klant verbindt zich ertoe geen eigendomsaanduidingen, waaronder kennisgevingen van handelsmerken of auteursrechten, op of in de SnelStart-producten of die zichtbaar zijn tijdens het gebruik van de SnelStart-producten, te verwijderen, weg te laten of op enige wijze te wijzigen.
 5. SnelStart vrijwaart Klant voor alle aanspraken of beschuldigingen jegens Klant ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door het gebruik van de SnelStart-producten, mits Klant:
  1. SnelStart onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijke aanspraak of beschuldiging;
  2. SnelStart de benodigde volmachten en die ondersteuning en informatie geeft die redelijkerwijs door SnelStart mag worden verzocht teneinde zich naar eigen inzicht te verdedigen tegen de aanspraak of beschuldiging of ter zake een regeling te treffen;
  3. geen mondelinge of schriftelijke verklaring aflegt of belofte of erkenning doet van rechten of feiten jegens een derde ter zake van de aanspraak of beschuldiging.
 6. Bovendien is de vrijwaring zoals opgenomen in artikel 17.5 alleen van toepassing onder de voorwaarde dat:
  1. Klant geen wijzigingen in de SnelStart-producten aanbrengt of door een derde laat aanbrengen;
  2. Klant de SnelStart-producten gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst;
  3. Klant de meest recente Release van de SnelStart-producten gebruikt die SnelStart aan Klant heeft geleverd.
 7. Indien vaststaat of naar het oordeel van SnelStart een aannemelijke kans bestaat dat gebruik van de SnelStart-producten inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde heeft SnelStart het recht:
  1. een gebruiksrecht voor Klant te verwerven voor de inbreuk makende SnelStartproducten;
  2. de inbreuk makende SnelStart-producten zodanig aan te passen dat de inbreuk wordt verholpen, zonder dat de basisprestaties of -functionaliteiten verminderen; of
  3. de SnelStart-producten te vervangen door een ander product dat geen inbreuken bevat, met dien verstande dat de basisprestaties of -functionaliteiten van dit product niet minder zijn dan die van de SnelStart-producten.
 8. Indien de opties zoals beschreven in artikel 17.7 naar het oordeel van SnelStart niet mogelijk dan wel (financieel) onredelijk bezwarend zijn, heeft SnelStart het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen onder creditering van de door Klant in de twaalf (12) maanden voorafgaande aan het einde van de Overeenkomst betaalde Vergoeding voor de SnelStart-producten.

18 Componenten en diensten van derden

 1. In de SnelStart-producten zijn componenten (zoals software) van derden opgenomen, waaronder open source componenten. Op het gebruik van deze componenten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Indien de Klant zich (als gevolg van de voornoemde componenten) moet houden aan bepaalde aanvullende voorwaarden, dan zal SnelStart de betreffende voorwaarden ter beschikking stellen aan Klant.
 2. De SnelStart-producten kunnen het gebruik van diensten van derden mogelijk maken, bijvoorbeeld door middel van een koppeling tussen de SnelStart-producten en de diensten van derden. Klant erkent en stemt ermee in dat het gebruik en de inhoud van deze diensten van derden uitsluitend worden beheerst door de leveringsvoorwaarden van deze derden. SnelStart is geen partij bij de overeenkomst tussen Klant en de derde voor het gebruik van de diensten van deze derde. Voor zover bij het gebruik van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt van Administratiegegevens, vindt dit uitsluitend plaats op grond van een machtiging afgegeven door Klant en onder verantwoordelijkheid van Klant en/of deze derde die zijn diensten levert aan Klant. SnelStart geeft geen enkele garantie ten aanzien van de diensten van derden.

19 Vereisten gebruik SnelStart-producten

 1. Voor het gebruik van de SnelStart-producten zijn specifieke voorzieningen nodig, zoals bepaalde (versies van) besturingssystemen, webbrowsers en hardware, software of randapparatuur. In de Documentatie is opgenomen welke dit zijn. Klant is ervoor verantwoordelijk dat hij beschikt over de vereiste (licenties voor de) voorzieningen zoals bedoeld in dit artikel. De in artikel 21 opgenomen garanties zijn niet van toepassing voor zover Klant niet beschikt over de vereiste voorzieningen.

20 Levering

 1. Levering van de SnelStart-producten vindt plaats door de terbeschikkingstelling van de SnelStart-producten voor gebruik.

21 Garanties

 1. SnelStart garandeert dat:
  1. de SnelStart-producten functioneren in overeenstemming met hetgeen hierover in de Documentatie is beschreven;
  2. de SnelStart-producten 99% of meer beschikbaar zijn voor gebruik, telkens gemeten over een periode van een (1) jaar; bij het vaststellen van de beschikbaarheid worden tijdvakken die door SnelStart worden gereserveerd voor geplande onderhoudswerkzaamheden buiten beschouwing gelaten; SnelStart Klant minimaal een (1) week van tevoren op de hoogte zal stellen van dergelijke geplande onderhoudswerkzaamheden wanneer deze naar verwachting langer duren dan een (1) uur;
  3. de SnelStart-producten geen enkel gekend veiligheidsrisico bevatten, dat de werking van andere hardware of software die bij Klant in gebruik is, kan aantasten.
 2. SnelStarts enige verplichting onder de in artikel 21.1 onder a) en b) opgenomen garanties is het verlenen van Ondersteuning & Onderhoud in overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk C.

22 Alfa- en bètaversies van de SnelStart-producten

 1. Naast algemeen beschikbare Releases van de SnelStart-producten, levert SnelStart alfa- en bètaversies van de SnelStart-producten. Dit zijn versies van de SnelStart-producten die nog niet definitief zijn. Functionaliteit die onder feature flag ter beschikking wordt gesteld, wordt als een alfaversie van de SnelStart-producten beschouwd.
 2. Alfaversies van de SnelStart-producten worden gedurende de looptijd van de Overeenkomst door SnelStart naar eigen inzicht geleverd aan door SnelStart geselecteerde Klanten, die een Gebruiksrecht hebben voor het desbetreffende SnelStart-product. Bètaversies van de SnelStart-producten worden gedurende de looptijd van de Overeenkomst geleverd aan klanten die een Gebruikersrecht hebben voor het desbetreffende SnelStart-product en zich daarvoor hebben aangemeld via Mijn SnelStart.
 3. Klant is niet verplicht een aan hem geleverde alfa- of bètaversie van de SnelStart-producten te gebruiken. Klant kan te allen tijde het gebruik van een alfa- of bètaversie van de SnelStartproducten staken.
 4. In afwijking van artikel 21 worden alfa- en bètaversies van de SnelStart-producten zonder enige vorm van garantie geleverd aan Klant. Het gebruik van een alfa- of bètaversie van de SnelStart-producten gebeurt derhalve geheel op eigen risico van Klant.
 5. SnelStart behoudt zich het recht voor het Gebruiksrecht voor een alfa- of bètaversie van de SnelStart-producten te allen tijde onmiddellijk schriftelijk te beëindigen.
 6.  In afwijking van artikel 11.2 behoudt SnelStart zich het recht voor de Ondersteuning & Onderhoud van alfa- en bètaversies van de SnelStart-producten geheel naar eigen inzicht uit te voeren. Daarnaast behoudt SnelStart zich het recht voor de Ondersteuning & Onderhoud van alfa- en bètaversies van de SnelStart-producten in hun geheel onmiddellijk te stoppen. De Ondersteuning & Onderhoud van alfa- en bètaversies van de SnelStart-producten stopt in ieder geval op het moment dat de desbetreffende Release van de SnelStart-producten definitief is geworden.
 7. Er is alleen sprake van een alfa- of bètaversie van de SnelStart-producten zoals bedoeld in dit artikel indien dit door SnelStart wordt vermeld in het desbetreffende SnelStart-product.

Hoofdstuk C - Ondersteuning & Onderhoud

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de door SnelStart onder de Overeenkomst voor SnelStart-producten verleende Ondersteuning & Onderhoud.

Paragraaf I Algemeen

23 Aanvullende definities

In dit hoofdstuk zijn de volgende aanvullende definities van toepassing:

 1. Fout: fout in de SnelStart-producten als gevolg waarvan de SnelStart-producten niet in overeenstemming met de in de Documentatie aangegeven specificaties functioneren.
 2. Incident: het voor Klant niet correct functioneren van de SnelStart-producten.
 3. Klantenservice: het eerste contactpunt binnen SnelStart voor Klant voor alle zaken die verband houden met Ondersteuning & Onderhoud.
 4. Prioriteit: de classificatie van een Incident, gebaseerd op de gevolgen van een Incident voor het gebruik door Klant van de SnelStart-producten.
 5. Servicetijden: Openingstijden Klantenservice zoals vermeld op www.snelstart.nl.
 6. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en eventuele andere vooraf door SnelStart aangekondigde dagen waarop de Klantenservice niet bereikbaar is.
 7. Work-around: een probleem-vermijdende beperking, programmaomweg of andere(tijdelijke) maatregel bedoeld om een Fout te omzeilen.

24 Inhoud Ondersteuning & Onderhoud

 1. Ondersteuning & Onderhoud bestaat uit:
  1. helpdeskondersteuning– zie Paragraaf II van dit hoofdstuk;
  2. oplossen van Fouten – zie Paragraaf III van dit hoofdstuk;
  3. levering van nieuwe Releases – zie Paragraaf IV van dit hoofdstuk.

25 Uitsluitingen Ondersteuning & Onderhoud

 1. Ondersteuning & Onderhoud betreft geen activiteiten die geen betrekking hebben op de functionaliteit van de SnelStart-producten. Hieronder vallen bijvoorbeeld advies of werkzaamheden gerelateerd aan:
  1. de implementatie van of inrichting van het gebruik van de SnelStart-producten binnen de organisatie van Klant, zoals het inrichten van een Administratie, de lay-out van templates en het opstellen van formules;
  2. boekhoudkundige vragen of problemen van Klant;
  3. de systeeminrichting van Klant, waaronder de installatie en inrichting van de voor het gebruik van de SnelStart-producten benodigde software van derden, hardware en/of randapparatuur.
 2. Voor vragen die betrekking hebben op een van de in artikel 25.1 genoemde onderwerpen, verwijst SnelStart Klant op verzoek naar een partner van SnelStart die over de voor de Klant gevraagde expertise beschikt.

26 Contactgegevens Klantenservice

 1. De Klantenservice is op de volgende wijzen bereikbaar:
  1. per telefoon: 0222 36 30 60
  2. per e-mail: klantenservice@snelstart.nl
  3. via de website: www.snelstart.nl
  4. via een chatbericht: www.snelstart.nl/klantenservice
  5. via social media: www.facebook.com/SnelStart www.twitter.com/SnelStart

27 Meekijkverbinding

 1. Voor zover SnelStart gebruik maakt van een meekijkverbinding voor het uitvoeren van Ondersteuning & Onderhoud, vindt dit alleen plaats na toestemming van Klant. Het gebruik van een meekijkverbinding is op eigen risico van Klant. SnelStart is niet aansprakelijk voor enige schade van Klant als gevolg van het gebruik van een meekijkverbinding, waaronder maar niet beperkt tot schade door verlies of beschadiging van gegevensbestanden van Klant (waaronder Administraties) en schade door beschadiging van hardware of software van Klant.

Paragraaf II Helpdeskondersteuning

28 Algemeen

 1. De door SnelStart geboden helpdeskondersteuning bestaat uit de volgende faciliteiten:
  1. de Klantenservice is tijdens Servicetijden beschikbaar voor algemene vragen van Klant over het gebruik en de functionaliteit van de SnelStart-producten;
  2. op de website van SnelStart is Documentatie beschikbaar voor Klant over het gebruik en de functionaliteit van de SnelStart-producten.

29 Ondersteunde Releases

 1. De in deze paragraaf beschreven helpdeskondersteuning voor een specifieke Release vindt plaats tot twee (2) jaar nadat deze Release is uitgebracht door SnelStart, tenzij dit door technische ontwikkelingen onmogelijk is. SnelStart stelt Klant op de hoogte indien zich een situatie voordoet waardoor de termijn van helpdeskondersteuning wordt ingekort.

Paragraaf III Oplossen van Fouten

30 Monitoring door SnelStart

 1. SnelStart draagt in overeenstemming met de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zorg voor een continue monitoring van:
  1. de beschikbaarheid voor gebruik van de SnelStart-producten;
  2. de beveiliging van de gegevens die bij het gebruik van de SnelStart-producten worden opgeslagen in een databank die door of namens SnelStart wordt beheerd.
 2. Indien SnelStart bij de monitoring zoals bedoeld in artikel 30.1 een probleem constateert, wordt dit probleem gekwalificeerd als een Incident met Prioriteit Urgent zoals bedoeld in artikel 31.1 en wordt aangenomen dat sprake is van een Fout.

31 Prioriteit van Incidenten

In aanvulling op artikel 23.4 wordt de Prioriteit van Incidenten vastgesteld aan de hand van de volgende tabel:

Prioriteit Omschrijving
Urgent Gedurende de monitoring door SnelStart zoals bedoeld in artikel 30.1 blijkt dat de SnelStart-producten in het geheel niet beschikbaar zijn voor gebruik.
Hoog Klant constateert dat de SnelStart- producten in het geheel niet beschikbaar zijn voor gebruik en dit blokkeert de normale bedrijfsvoering van Klant.
Middel Klant constateert dat essentiële functionaliteit van de SnelStart- producten niet of niet correct werkt.
Laag Klant constateert dat niet-essentiële functionaliteit van de SnelStart- producten niet of niet correct werkt. 

 

32 Melden van Incidenten

 1. Klant kan de door hem geconstateerde Incidenten gedurende Servicetijden melden bij de Klantenservice en te allen tijde via de website van SnelStart.
 2. Bij het melden van een Incident dient Klant de volgende gegevens te verstrekken:
  1. de aard van het Incident en de omstandigheden waaronder deze zich voordoet;
  2. alle overige informatie die mogelijk relevant is voor SnelStart, inclusief maar niet beperkt tot schermafdrukken, logbestanden en de wijze waarop het Incident kan worden gereproduceerd.
 3. Klant dient een Incident met een Prioriteit Hoog telefonisch te melden bij de Klantenservice om ervan verzekerd te zijn dat het Incident daadwerkelijk op het service level van Prioriteit Hoog wordt afgehandeld.

33 Responstijd

 1. Na ontvangst van de melding van een Incident door Klant voert SnelStart een initiële diagnose van het Incident uit. Afhankelijk van het door Klant gekozen contactkanaal, meldt SnelStart binnen 2 werkdagen na de melding aan Klant of het Incident wordt veroorzaakt door een Fout, en zo ja, wat de verwachte oplostijd voor de Fout is, voor zover die op dat moment al bekend is.
 2. Indien een melding van Klant van een Incident plaatsvindt buiten de Servicetijden, gaan de responstijd in op het moment dat het eerstvolgende tijdvak van de Servicetijden begint.
 3. Als uit de initiële diagnose van het Incident blijkt dat deze niet wordt veroorzaakt door een Fout, zal SnelStart het Incident afsluiten en Klant van die beslissing op de hoogte brengen.
 4. SnelStart behoudt zich het recht voor om op basis van de initiële diagnose van het Incident de Prioriteit aan te passen. SnelStart zal Klant van een dergelijke beslissing op de hoogte brengen.

34 Verwachte oplostijd

 1. Indien vaststaat dat een Incident wordt veroorzaakt door een Fout zal SnelStart zich in redelijkheid inspannen om binnen vijf (5) werkdagen een Work-around of definitieve oplossing voor de Fout te leveren aan Klant.
 2. Indien het Incident is gemeld door Klant, gaat de in artikel 34.1 genoemde termijn in op het moment dat de termijn voor de responstijd ingaat op grond van artikel 33. Voor Incidenten met Prioriteit Urgent gaat de termijn in op het moment dat het Incident wordt geconstateerd door SnelStart.
 3. SnelStart respecteert de zondagsrust. In verband hiermee zullen alle herstelwerkzaamheden van SnelStart op zondag beperkt zijn tot het oplossen van Fouten die een calamiteit betreffen met betrekking tot de beveiliging van gegevens van Klant die zijn opgeslagen in een databank die door of namens SnelStart wordt beheerd. Voor zover een Fout niet bestaat uit een dergelijke calamiteit zal SnelStart geen werkzaamheden verrichten op zondag en begint of hervat SnelStart haar herstelwerkzaamheden de volgende dag.
 4. Alle reparatieactiviteiten van SnelStart zullen in eerste instantie zijn gericht op het vinden van een Work-around. Indien een Work-around beschikbaar is, wordt het Incident verder gekwalificeerd als Prioriteit Laag.
 5. Indien de Fout bestaat uit het niet of niet correct uitwisselen van gegevens tussen de SnelStart-producten en een product of dienst van een derde als gevolg van een wijziging door de desbetreffende derde in de specificaties voor de gegevensuitwisseling, behoudt SnelStart zich het recht voor de verwachte maximale oplostijd voor de Fout zoals opgenomen in artikel 34.1 aan te passen.
 6. SnelStart garandeert niet dat alle Fouten worden opgelost.
 7. SnelStart behoudt zich het recht voor om een Fout met Prioriteit Laag niet op te lossen. SnelStart zal Klant op de hoogte brengen van een dergelijke beslissing en daarmee het Incident afsluiten.
 8. Fouten worden alleen opgelost in de meest recente Release. Dit kan tot gevolg hebben dat Klant verplicht moet upgraden naar deze Release om gebruik te kunnen maken van de oplossing van de Fout.

Paragraaf IV Releases

35 Levering van nieuwe Releases

 1. SnelStart zal aan Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst alle nieuwe Releasesleveren van de SnelStart-producten die Klant onder de Overeenkomst afneemt van SnelStart.

36 Automatische updates

 1. SnelStart kan Klant de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een automatische update-service. Voor zover Klant daar toestemming voor heeft gegeven, worden bij gebruik van deze services Releases van de afgenomen SnelStart-producten automatisch geïnstalleerd gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
 2. SnelStart garandeert dat bestaande functionaliteiten beschikbaar blijven in Releases die met behulp van de automatische update service worden geïnstalleerd.

37 Wensen of verzoeken Klant

 1. SnelStart nodigt Klant uit om wensen of verzoeken ten aanzien van wijziging in of toevoeging van functionaliteit aan de SnelStart-producten bekend te maken aan SnelStart. SnelStart zal deze wensen en verzoeken welwillend in overweging nemen.
 2.  SnelStart behoudt zich het recht voor om wensen of verzoeken van Klant gemotiveerd af te wijzen.
 3. SnelStart levert geen klantspecifieke maatwerkoplossingen. Voor verzoeken van Klant, die betrekking hebben op een klantspecifieke maatwerkoplossing, verwijst SnelStart Klant op verzoek naar een partner van SnelStart die over de door de Klant gevraagde expertise beschikt.

Hoofdstuk D - Informatiediensten

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de door SnelStart onder de Overeenkomst voor SnelStart-producten verleende (informatie)diensten van Partners, zoals – maar niet uitsluitend – het uitwisselen en inzichtelijk maken van bedrijfsgegevens.


1 Definities

 1. Externe dataleverancier: leverancier van data, niet zijnde Partner(s).
 2. Data: Real-time data en/of gegevens waaronder, doch niet uitsluitend begrepen postcodes, adressen, bedrijfsgegevens en routeinformatie, welke data en/of gegevens uit de bronnen van Externe dataleveranciers afkomstig zijn.
 3. Dienst: de door Partner(s) aangeboden Dienst, waarbij, direct of indirect, individuele bedrijfsdata (waaronder data van Externe dataleveranciers) online toegankelijk worden gemaakt, alsmede het verrijken en valideren van door SnelStart verstrekte data.
 4. Partner(s): de derde partijen die worden gebruikt binnen de SnelStart-producten, waaronder – maar niet uitsluitend – Company.info.

2 Toepasselijke voorwaarden van Partners

 1. Klant zal de Dienst alleen gebruiken in de normale uitoefening van zijn werkzaamheden en de in de Dienst opgenomen informatie in generlei vorm buiten deze werkzaamheden opnieuw doen of laten circuleren, verveelvoudigen, verkopen of uitgeven.
 2. Het is Klant niet toegestaan:
  1. De Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan alleen voor de eigen bedrijfsvoering, dan wel om de onderliggende programmatuur te kopiëren, bewerken, de-compileren, deassembleren, (trachten) de source code ervan te achterhalen, of op enig andere wijze verandering in de Dienst aan te brengen, tenzij en tot zover dat op grond van wettelijke bepalingen van dwingend recht zou zijn toegestaan;
  2. Het is Klant niet toegestaan data op te halen of te raadplegen op een wijze die kan worden aangemerkt als herhaald en systematisch opvragen met als oogmerk de reconstructie van de gehele databank of een substantieel deel van de databank als bedoeld in de Databankenwet ten behoeve van exploitatie door de Klant;
  3. De Dienst in sublicentie te geven, te verhuren of in huurkoop te geven of anderszins aan
   een derde geheel of gedeeltelijk over te dragen of ter beschikking te stellen of beschikbaar of toegankelijk te maken;
  4. Wijzigingen aan te brengen in de Dienst;
  5. De Dienst te gebruiken ter promotie van, doorverwijzing naar, of verstrekking van onrechtmatig verkregen software, voor het begaan van en/of ter aanmoediging van het begaan van strafbare feiten door Klant, diens personeel of derden;
  6. Bij het gebruik van de Dienst te handelen in strijd met de goede zeden of openbare orde, of in strijd met algemeen erkende beginselen van het juiste en behoorlijke gebruik van het internet (zoals nettiquette), of zich schuldig te maken aan hacken, het verspreiden van virussen, de juiste werking van de server van Partner(s) te hinderen of belemmeren of om zich anderszins onbehoorlijk (ter beoordeling van SnelStart of haar dataleveranciers) of onrechtmatig te gedragen.
 3. Klant garandeert SnelStart dat zij zich bij het gebruik van de Dienst en de daaruit verkregen informatie houdt aan alle relevante Nederlandse en internationale wet- en regelgeving. Zo dient Klant onder meer, maar niet uitsluitend, af te zien van verzending van ongevraagde berichten aan derden (‘spam’), het toesturen van direct mail aan organisaties met een zogenaamde ‘non-mailing-indicator’ en telefonische acquisitie bij ingeschrevenen van het Bel-me-niet Register. Klant vrijwaart SnelStart en haar dataleveranciers voor alle aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle als gevolg van dergelijke aanspraken van derden door SnelStart of haar dataleveranciers geleden schade, waaronder tevens de werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand.
 4. Indien Klant zich niet houdt aan de overeengekomen voorschriften, is SnelStart gerechtigd om onmiddellijk het gebruiksrecht op de Dienst op te schorten en de toegang van Klant tot de Dienst te blokkeren.