Algemene Voorwaarden

SnelStart Trainingen

Versie 2.0, oktober 2022

Artikel 1. Definities

 • SnelStart: SnelStart Software B.V., Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een activiteit is gesloten.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de Opdrachtgever aan de activiteit of training deelneemt.
 • Training: cursus, training, workshop, coaching, counseling, masterclass of enige andere activiteit met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. Een Training wordt verzorgt in de vorm van een Open training (gevolgd door Deelnemers uit verschillende bedrijven en/of organisaties) of Incompany (gevolgd door Deelnemers uit hetzelfde bedrijf of organisatie).
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)-handelingen, overeenkomsten en dergelijke van SnelStart die betrekking hebben op Trainingen, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

Artikel 3. Aanmelding en bevestiging voor Open trainingen

 • Opdrachtgever kan zich via de website aanmelden voor een Open training.
 • De door SnelStart ontvangen inschrijving wordt per e-mail bevestigd.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bevestiging van de Open training is verzonden.
 • De opdrachtbevestiging geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 • Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de Training ontvangen de Deelnemers een uitnodiging.
 • In voorkomend geval dat er ingeschreven wordt voor een Training die volgeboekt is, neemt SnelStart binnen redelijke termijn contact op met de Opdrachtgever om mogelijke alternatieven te bespreken. 

Artikel 4. Prijzen voor Open trainingen

 • In het geval van een inschrijving voor een Training gelden de prijzen die op dat moment van kracht zijn, onverlet of de Opdrachtgever deze kent. Deze prijzen zijn terug te vinden op de website van SnelStart.
 • Bij inschrijving voor een Training op basis van een aanbieding gedaan door SnelStart via een direct mailing, gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 • In de prijzen zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 • Wijzigingen in het btw tarief worden altijd doorberekend.
 • Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 5. Aanmelding en bevestiging Incompany training

 • Voor het afnemen van een Incompany training dient de Opdrachtgever een offerte aan te vragen bij SnelStart. De Opdrachtgever kan via de website een offerte aanvragen.
 • SnelStart stuurt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging voor de aanvraag en vervolgens wordt er binnen 5 werkdagen contact opgenomen.
 • De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een Incompany training komt tot stand door acceptatie van de offerte.
 • De inhoud van de offerte vormt, na acceptatie door de Opdrachtgever, de overeenkomst.
 • Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte.
 • SnelStart is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.
 • De offerte is geldig gedurende de looptijd van die offerte.
 • In de geoffreerde prijs zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Artikel 6. Adressering

 • Voor poststukken: SnelStart Software B.V., Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar
 • Voor e-mailberichten: trainingen@snelstart.nl 

Artikel 7. Annulering en kosten door Opdrachtgever 

 • Een annulering dient, bij voorkeur, te geschieden per e-mail: trainingen@snelstart.nl
 • Een annulering dient telefonisch of per e-mail te worden doorgegeven. De Opdrachtgever ontvangt per e-mail een bevestiging van de annulering. Zonder dit bericht is er geen bewijs van annulering.
 • De kosten bij een annulering zijn als volgt:
  -    Tot uiterlijk twee weken voor aanvang Training: kosteloze annulering.
  -    Tot uiterlijk één week voor eerste trainingsdatum: 50% van het trainingsbedrag.
  -    Binnen een week voor aanvang Training: 100% van het trainingsbedrag.
  -    Indien annuleringskosten in rekening worden gebracht, wordt uit coulance een korting van 10% gegeven op aanmelding van dezelfde Opdrachtgever voor dezelfde eerstvolgende Training.
  -    Voor specifieke regelingen gelden de daarbij aangegeven annuleringsvoorwaarden.

Artikel 8. Annulering door SnelStart

 • SnelStart besluit minimaal twee weken voor aanvang Training over doorgang van de Training.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen voor een Training heeft SnelStart Software BV het recht een Training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
 • Bij annulering door SnelStart worden geen kosten in rekening gebracht en zal het reeds voldane inschrijfgeld terug gestort worden.
 • Indien door overmacht, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer of natuurramp, een Training geen doorgang kan vinden, wordt door SnelStart Software BV een nieuwe datum vastgesteld.
 • Alle deelnemers worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
 • Met het wijzigen van de datum is de overeenkomst tussen deelnemer en SnelStart Software BV in feite opgezegd.
 • Deelnemers dienen schriftelijk (per e-mail) akkoord te gaan met de nieuwe datum.
 • Deelnemers die zich niet opnieuw aanmelden voor de Training zijn geen annuleringskosten of administratiekosten verschuldigd en zullen gecrediteerd worden.

Artikel 9. Verhindering

 • Is een Deelnemer verhinderd, dan kan er kosteloos een vervangende Deelnemer worden aangemeld. Deze wijziging dient zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan SnelStart.
 • Absentie (tussentijds)  of voortijdige beëindiging van de Training door de Deelnemer geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijfgeld.

Artikel 10. Wijzigingen

SnelStart behoudt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in inhoud, data, plaats en eventuele andere specificaties van de Training aan te brengen.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

 • Het ter ondersteuning van de Training verstrekte materiaal wordt eigendom van de Opdrachtgever, voor intern (eigen) gebruik.
 • Het intellectueel eigendom van al het trainingsmateriaal in welke vorm dan ook, zowel hardcopy als digitaal, berust bij SnelStart en valt onder de Auteurswet.
 • Vermenigvuldiging of het overdragen aan derden van (delen van) de trainingsinhoud en of materiaal is uitsluitend toegestaan nadat daartoe schriftelijke toestemming van SnelStart is verkregen.

Artikel 12. Facturering en betaling

 • De door SnelStart gehanteerde prijzen zijn in euro`s, exclusief btw.
 • Rondom de eerste trainingsdag worden de trainingskosten geïncasseerd van het opgegeven bankrekeningnummer.
 • Indien de betalingstermijn wordt overschreden, ontvangt de Opdrachtgever een betalingsherinnering met een betalingstermijn van veertien (14) dagen na dagtekening.
 • Indien de betalingstermijn van de herinnering wordt overschreden, is Opdrachtgever in verzuim zonder daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. SnelStart kan vanaf dat moment extra rente- en administratiekosten in rekening brengen.
 • SnelStart behoudt zich het recht voor de vordering op dat moment uit handen te geven. Opdrachtgever is in dat geval, naast het verschuldigde openstaande bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, alle redelijke (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd die worden gemaakt ten behoeve van de inning van het openstaande bedrag.
 • SnelStart kan toelating tot een Training weigeren indien de verschuldigde kosten niet zijn voldaan.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 • SnelStart is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een Training van SnelStart of de annulering van de overeenkomst door SnelStart, tenzij aan SnelStart opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten.
 • Indien SnelStart op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 • Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

Artikel 14. Slotverklaring

 • SnelStart is gerechtigd om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • Op deze Algemene voorwaarden Trainingen en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
 • Op deze Algemene voorwaarden Trainingen en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.